Karjera

Darbo pobūdis:

 • Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti ir atlikti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras.
 • Rengti, teikti skelbimus ir informacinius pranešimus apie numatomus viešuosius pirkimus, procedūrų ataskaitas, įvykdytų ar nutrauktų pirkimo sutarčių ataskaitas.
 • Rengti per finansinius metus įvykdytų viešųjų pirkimų ataskaitą ir ją numatyta tvarka teikti Viešųjų pirkimų tarnybai.
 • Sudaryti metinius prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planus.
 • Parinkti prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo būdą.
 • Rengti viešųjų pirkimų sąlygas ir kitus dokumentus, reikalingus vykdant konkrečius viešuosius pirkimus.
 • Rengti sutarčių su pirkimus laimėjusiais vykdytojais projektus.
 • Vykdyti sudarytų sutarčių, reikalingų viešųjų pirkimų organizavimui ir vykdymui užtikrinti, tiekėjų įsipareigojimų vykdymo kontrolę.

Reikalavimai:

 • Labai gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus.
 • Turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties viešųjų pirkimų srityje;
 • Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
 • Kruopštumas, atsakingumas, analitinis mąstymas, darbštumas, sąžiningumas.

Kontaktai:

Salomėja Griškaitytė
Personalo vedėja
Tel. nr. +370 602 69459
El. paštas: personalas@mpcentras.lt

Darbo pobūdis:

 • Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą bendrabutyje. Organizuoti mokinių laisvalaikį ir užimtumą bendrabutyje ne pamokų metu.
 • Kurti palankų psichologinį klimatą, puoselėti emociškai saugią ugdymo(si) aplinką.
 • Kontroliuoti kaip mokiniai laikosi bendrabučio nuostatų ir vidaus tvarkos taisyklių.
 • Užtikrinti mokinių saugą ir priežiūrą bendrabutyje savo darbo laiku.
 • Rūpintis mokinių sveikata, palankiomis gyvenimo, mokymosi ir poilsio sąlygomis. Stebėti, analizuoti ir koreguoti mokinių elgesį, ugdyti mokinių socialinius įgūdžius ir poreikį laikytis asmens higienos reikalavimų, reguliuoti dienos režimą. Skatinti mokinius laikytis sveiko gyvenimo būdo, teisingo darbo ir poilsio režimo.
 • Skatinti pagarbius ir tolerantiškus santykius su bendraamžiais, specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais, vyresniais žmonėmis.

Reikalavimai:

Bendrabučio auklėtoju gali dirbti jei esi įgijęs: ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų; pedagogo kvalifikaciją arba išklausęs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos žinių kursą Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka; išklausęs privalomųjų higienos įgūdžių mokymo programą bei pirmosios med. pagalbos mokymo programą (turintis pažymėjimus);

 • Bendrabučio auklėtojas privalo išmanyti ugdymo proceso ypatumus, gebėti bendrauti su mokiniais, mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, tėvais (globėjais).
 • Bendrabučio auklėtojas turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Profesinio mokymo įstatymu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
 • Bendrabučio auklėtojas turi žinoti specialiųjų pagalbos tarnybų telefonų numerius, pagalbos telefonu linijų numerius.
 • Mokėti dirbti komandoje.

Mes siūlome:

 • Asmeninio ir profesinio tobulėjimo galimybes.
 • Puikias darbo sąlygas, draugišką ir jauną kolektyvą

Kontaktai:

Salomėja Griškaitytė
Personalo vedėja
Tel. nr. +370 602 69459
El. paštas: personalas@mpcentras.lt

Sektorinio praktinio mokymo centro vadovo darbo pobūdis:

Sektorinio praktinio mokymo centro vadovo veiklą reglamentuoja įstaigos įstatai, darbo tvarkos taisyklės, pareigybės aprašymas.

Sektorinio praktinio mokymo centro vadovo pareigybės paskirtis: planuoti, organizuoti ir koordinuoti Sektorinių praktinio mokymo centrų užimtumą ir veiklą, inicijuoti ir organizuoti paslaugų teikimo sutarčių su išorės klientais sudarymą, paslaugų teikimą ir atsiskaitymą, organizuoti ir rūpintis Sektorinių praktinio mokymo centrų viešinimu.

Kvalifikaciniai ir specialieji reikalavimai pretendentams:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. įgijęs ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą ir turintis ne mažesnį kaip 1 m. vadybinio darbo stažą (viešbučių ir/ar viešojo maitinimo įstaigose/įmonėse – privalumas);

2. įgijęs pedagogo kvalifikaciją arba išklausęs pedagoginių psichologinių žinių kursą;

3. mokėti dirbti Centre naudojama sandėlio apskaitos programa Presta;

4. mokėti ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: anglų, prancūzų ar vokiečių;

5. turėti darbo planavimo bei organizavimo, buhalterinės apskaitos, maisto gamybos technologijų žinių ir įgūdžių, vadybinio darbo gebėjimų, būti komunikabilus, gebėti savarankiškai organizuoti darbą, mokėti analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, gebėti greitai spręsti iškilusias problemas;

6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, naudotis interneto paieškos sistemomis, elektroniniu paštu, išmanyti šiuolaikinių informacinių technologijų taikymo galimybes atliekant savo pareigas;

7. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos: Švietimo įstatymu, Profesinio mokymo įstatymu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu; Centro įstatais, Dokumentų valdymą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos ir Centro teisės aktais;

8. išmanyti tarnybinių raštų ir sutarčių rengimo metodiką, mokėti juos parengti taikant dokumentų rengimo taisyklių nuostatas;

9. išklausęs/susipažinęs su darbų saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos taisyklėmis;

10. pasitikrinęs sveikatą ir turintis galiojantį sveikatos pasą;

11. išklausęs pirmosios medicininės pagalbos ir privalomųjų higienos įgūdžių mokymus ir turintis tai įrodančius pažymėjimus.

Pretendentas privalo pateikti:

1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

2. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. Kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams ir specialiesiems reikalavimams kopijas;

4. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).

5. Užpildytą pretendento anketą;

6. Profesinio darbo ir vadovavimo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas; papildomas kompetencijas įrodančių dokumentų kopijas;

7. Užsienio kalbos mokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

8. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Atrankos būdas – testas žodžiu ir raštu.

Dokumentų pateikimas: pretendentai dokumentus dalyvauti konkurso atrankoje teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos prašymų teikimo modulį https://pm.vataras.lt iki 2023-12-14. Informacija teikiama: el. paštu: personalas@mpcentras.lt

Apie konkurso atrankos posėdį pretendentai informuojami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.