Kokybės vadybos sistema

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre nuo 2016 m. birželio 27 d. įdiegta Kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus.

 • Sertifikavimo sritis:
 • Profesinis mokymas;
 • Formalusis profesinis mokymas su viduriniu ugdymu;
 • Pagrindinis ugdymas;
 • Profesinio mokymo programų rengimas ir tobulinimas.

Centras, siekdamas tobulinti organizacijos vadybos sistemą, nustatė šiuos veiklos principus, susijusius su kokybe:

 • Nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001 standarto reikalavimus;
 • Užtikrinti, kad kokybės politika bei kokybės tikslai mokymo centro bendruomenei būtų žinomi ir suprantami;
 • Gerinti mokymo programų kokybę ir didinti jų patrauklumą, kurios atitiktų mokinių lūkesčius bei šiuolaikinius visuomenės ir darbo rinkos poreikius.
 • Tobulinti ir stiprinti mokymo paslaugų kokybę, perkeliant ugdymosi turinį į virtualias aplinkas, diegiant skaitmenines technologijas į ugdymosi procesą, užtikrinti geresnį mokymo ir mokymosi procesų prieinamumą ir aukštesnę kokybę;
 • Gerinti mokymo centro įvaizdį ir komunikavimą su tikslinėmis grupėmis;
 • Efektyvinti procesinį valdymą mokymo centro veiklos administravimui tobulinti;
 • Didinti darbuotojų motyvaciją siekiant kuo didesnio darbo rezultatyvumo ir efektyvumo, gerinant darbo sąlygas, vidinę komunikaciją bei profesinės kvalifikacijos tobulinimo galimybes;
 • Siekti glaudesnių ryšių ir bendradarbiavimo su darbdaviais ir jų organizacijomis, kitomis švietimo institucijomis, savivaldybėmis ir užsienio partneriais. Pasinaudoti grįžtamuoju ryšiu įsivertinant teikiamų mokymo paslaugų kokybę.