Korupcijos prevencija

Įstaigoje vadovaujamasi antikorupcinio elgesio normomis ir taisyklėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos prevencijos politikos 5 priede.

Remiantis AKL vertinimo duomenimis, numatytos priemonės, skirtos gerinti AKL: 

 1. Daugiau vykdyti už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingų asmenų kvalifikacijos kėlimą korupcijos prevencijos srityje ;
 2. Parengti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tvarką arba yra įdiegti Lietuvos standartą LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“;
 3. Parengti informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo tvarką;
 4. Viešai paskelbti, kokios yra asmenų, pateikusių vidiniu kanalu informaciją apie pažeidimus, teisės;
 5. Viešai paskelbti, kokios yra taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės asmenims, vidiniu kanalu pateikusiems informaciją apie pažeidimus, taip pat informuoti apie informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo įstaigoje procedūrą;
 6. Parengti privačių interesų derinimo ir nusišalinimo tvarką.

KMPPMC darbuotojų pareigybių, kurias einant privalu deklaruoti privačius interesus, sąrašas:

 • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
 • Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai;
 • Vyriausiasis buhalteris;
 • Gimnazijos skyriaus vedėjas;
 • Maisto technologijų ir prekybos skyriaus vedėjas;
 • Viešbučių ir viešojo maitinimo skyriaus vedėjas;
 • Suaugusiųjų profesinio mokymo skyriaus vedėjas;
 • Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas;
 • Valgyklos vedėjas;
 • Bibliotekos vedėjas;
 • Personalo vedėjas;
 • Bendrabučio valdytojas;
 • Buhalteris;
 • Viešųjų pirkimų organizatorius;
 • Vystymo skyriaus vedėjas.

Informuokite apie korupciją

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė dėl pranešimo apie asmeniui žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarkos.

Specialių tyrimų tarnybos rekomenduojama pranešti apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 arba forma,  kurią galima pateikti el. paštu pranesk@stt.lt

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre galima pateikti: el. p.   viesumas@mpcentras.lt

Nuorodos

Specialiųjų tyrimų tarnybos e. mokymo platforma – https://emokymai.stt.lt/